วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

วิสัยทัศน์ของไออีซีจะเป็นองค์กรชั้นนำในเทคโนโลยี ธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการ บุคลากร เทคโนโลยี และการจัดการ

พันธกิจ :

พันธกิจสำคัญของไออีซี คือ การดำเนินธุรกิจและส่งเสริมการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาระบบบริหารงาน สินค้าและบริการต่างๆให้เกิดการต่อยอด เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดศักยภาพให้ธุรกิจเติบโต มุ่งเน้นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ตลอดจนพลังงานทดแทนและรีไซเคิลพลาสติกที่ครบวงจร ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยในระดับประเทศและระดับสากล