กลุ่มธุรกิจ Information and Communication Technology (ICT)

ดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Total ICT Solutions & Services) ออกแบบและประยุกต์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างระบบเครือข่ายและการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและองค์กร ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการด้าน IT ที่สำคัญๆ มาตลอด 10 ปีถึงพร้อมด้วยทีมงานนักพัฒนาระบบและวิศวกรระบบ ที่สามารถให้การสนับสนุนด้านงานออกแบบและพัฒนาระบบ รวมไปถึงงานด้านฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Key Customers and Projects

  • โครงการจ้างจัดทำระบบ Integrated Billing & Customer Services System and Billing Mediation (IBACSS) และระบบ Billing Mediation
  • โครงการจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (Unified Database)
  • โครงการจ้างจัดทำระบบบูรณาการการรับชำระค่าใช้บริการ (Enterprise Payment Integration System)
  • โครงการจ้างพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลค่าใช้บริการ Domestic Roaming