ธุรกิจของเรา

กลุ่มธุรกิจพลังงาน

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (renewable energy) ต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน โดยแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสามารถหาได้จากท้องถิ่นต่างๆ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เริ่มดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน ตลอดจนการค้นคว้าและวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทดแทนเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทนในหลายรูปแบบ กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste to Energy Power Plant)

กลุ่มธุรกิจ Information and Communication Technology (ICT)

ดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Total ICT Solutions & Services) ออกแบบและประยุกต์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างระบบเครือข่าย และการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและองค์กร ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการด้าน IT ที่สำคัญๆ มาตลอดกว่า 10 ปี ถึงพร้อมด้วยทีมงานนักพัฒนาระบบและวิศวกรระบบ ที่สามารถให้การสนับสนุนด้านงานออกแบบและพัฒนาระบบ รวมไปถึงงานด้านฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1. โครงการ Information and Communication Technology (ICT)

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี