ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
30/04/2024แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567
14/03/2024กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
04/12/2023การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
03/11/2023การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ
20/10/2023ความคืบหน้าคดีเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
25/07/2023ผลคำพิพากษาคดีเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
02/05/2023แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
02/05/2023แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
20/03/2023กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
08/02/2023จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท(ลดพาร์ จาก 4 บาท เป็น 0.50 บาท), แก้ไขทุนชำระแล้ว กับนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 623,363,850 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 311,681,925.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 311,681,925.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -