ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ เรื่อง
2020-01-29แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563เพิ่มเติม..
2019-12-11กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563เพิ่มเติม..
2019-12-09แจ้งส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560เพิ่มเติม..
2019-11-19แจ้งส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560เพิ่มเติม..
2019-07-10ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2560เพิ่มเติม..
2019-07-10แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีเพิ่มเติม..
2019-07-05ชี้แจงเรื่องการถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม..
2019-07-02ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของ IEC, LVT และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balanceเพิ่มเติม..
2019-05-30แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IEC-W2 (F53-5)เพิ่มเติม..
2019-05-28วันหยุดตามประเพณี (เพิ่มเติม)เพิ่มเติม..

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศ TH0286A10Z08
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535 ต่างด้าว TH0286A10Z16
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน   NVDR TH0286010R13
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669   หุ้น 
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26   บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69   บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -