แบบฟอร์ม 56-1

1 แบบ 56-1 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
2 แบบ 56-1 ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
3 แบบ 56-1 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
4 แบบ 56-1 ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
5 แบบ 56-1 ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
6 แบบ 56-1 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
7 แบบ 56-1 ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
8 แบบ 56-1 ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด
9 แบบ 56-1 ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
10 แบบ 56-1 ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด