รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 3 เมษายน 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ( % )
1 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 65,949,125 10.580
2 นายทิศชวน นานาวราทร 17,500,000 2.807
3 นายสุรัตน์ อิฐโสภณพันธ์ 12,506,201 2.006
4 นายกรณ์ชนันท์ ธนันท์นพงศ์ 9,822,189 1.576
5 นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล 5,674,500 0.910
6 นายมานพ จารุกำเนิดกนก 4,839,316 0.776
7 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 4,743,260 0.761