โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จ.สงขลา

บริษัท จีเดค จำกัด (หาดใหญ่)

ที่ตั้ง: อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สัญญารับซื้อกระแสไฟฟ้า: 6.5 MW
วันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD): ธันวาคม 2557
ผู้รับซื้อไฟฟ้า: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค