ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 333/86, 333/89 อาคารไอที สแควร์ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ รหัสไปรษณีย์ 10210
เว็ปไซด์ http://www.iec.co.th
ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1922
ปีงบประมาณ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 311,681,925.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 311,681,925.00 บาท
หุ้นสามัญ(ทุนชำระแล้ว) 623,363,850 หุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศ TH0286A10Z08
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535 ต่างด้าว TH0286A10Z16
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน   NVDR TH0286010R13
ราคาพาร์ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 623,363,850 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 311,681,925.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 311,681,925.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -