การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการ โดยเน้นการส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจัดการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)