การประชุมผู้ถือหุ้น

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (รวมเล่ม)    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567    
  - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566    
  - ข้อมูลประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง    
  - กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้    
  - ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบ ก    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบ ข    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบ ข (ใบต่อ)    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบ ค    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบ ค (ใบต่อ)    
  - เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม    
  - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง    
  - แผนที่ที่ตั้งสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ( สถานที่จัดประชุม )    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (รวมเล่ม)    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566    
  - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565    
  - ข้อมูลประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง    
  - กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้    
  - ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบ ก    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบ ข    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบ ข (ใบต่อ)    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบ ค    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบ ค (ใบต่อ)    
  - เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม    
  - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง    
  - แผนที่ที่ตั้งสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ( สถานที่จัดประชุม )    
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (รวมเล่ม)    
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565    
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565    
  - กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้    
  - ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบ ก    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบ ข    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบ ข (ใบต่อ)    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบ ค    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบ ค (ใบต่อ)    
  - เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม    
  - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง    
  - แผนที่ที่ตั้งสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ( สถานที่จัดประชุม )    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (รวมเล่ม)    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565    
  - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564    
  - ข้อมูลประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง    
  - กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้    
  - ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบ ก    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบ ข    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบ ข (ใบต่อ)    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบ ค    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบ ค (ใบต่อ)    
  - เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม    
  - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง    
  - แผนที่ที่ตั้งสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ( สถานที่จัดประชุม )    
  - มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (รวมเล่ม)    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564    
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น63    
  - ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระ(สามัญปี64)    
  - กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ    
  - ข้อบังคับบริษัทIEC (เฉพาะการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบบ ก    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบบ ข    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบบ ค    
  - เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น    
  - ขั้นตอนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง    
  - แผนที่ที่ตั้ง    
  - มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม ไวรัสโควิด2    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (รวมเล่ม)    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563    
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น62    
  - ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระ(สามัญปี63)    
  - กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ    
  - ข้อบังคับบริษัทIEC    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แบบ ก    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แบบ ข    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แบบ ข (ต่อ)    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แบบ ค    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แบบ ค (ต่อ)    
  - เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น    
  - ขั้นตอนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง    
  - แผนที่ที่ตั้ง    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562    
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 61    
  - ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระ(สามัญปี62)    
  - กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 2    
  - ข้อบังคับบริษัทIEC    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แบบ ก    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แบบ ข    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แบบ ข (ต่อ)    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แบบ ค    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แบบ ค (ต่อ)    
  - เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น    
  - ขั้นตอนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง    
  - แผนที่ที่ตั้งโรงแรมเอเชียกรุงเทพ    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบบ ก    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบบ ข    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบบ ข (ต่อ)    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบบ ค    
  - หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบบ ค (ต่อ)    
1 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560    
2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.    
3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.    
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.    
4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.    
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.    
1 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560    
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559    
3 ข้อมูลประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่างตามวาระจำนวน 3 คนและเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง    
4 ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ    
5 กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้    
6 ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น    
7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.    
8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.    
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.    
9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.    
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.    
10 เอกสารหรือหลักฐานการแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม    
11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง    
12 แผนที่ตั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์    
13 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด  

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

  - ( แบบ ก ) แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผ้ถูือหุ้นประจำปี 2567    
  - ( แบบ ข ) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ    
  - ( แบบ ค ) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ    
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2567    
  - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ    
  - ( แบบ ก ) แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผ้ถูือหุ้นประจำปี 2566    
  - ( แบบ ข ) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ    
  - ( แบบ ค ) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ    
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2566    
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ปี 2565    
  - แบบ ก ( แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม) ปี 2565    
  - แบบ ข ( แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กก) ปี 2565    
  - แบบ ค ( แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กก) ปี 2565    
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม    
  - แบบ ก ( แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม )    
  - แบบ ข ( แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ )    
  - แบบ ค ( แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ )    
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม    
  - แบบ ก ( แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม )    
  - แบบ ข ( แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ )    
  - แบบ ค ( แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ )    
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม    
  - แบบ ก ( แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม )    
  - แบบ ข ( แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ )    
  - แบบ ค ( แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ    
1 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม    
  - แบบ ก ( แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม )    
  - แบบ ข ( แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ )    
  - แบบ ค ( แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ    
1 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม    
  แบบ ก ( แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม)    
  แบบ ข ( แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)    
  แบบ ค ( แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)    

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน