การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ


อ่านรายละเอียดได้ที่นี่


เอกสารแนบ

( แบบ ก ) แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผ้ถูือหุ้นประจำปี 2567

( แบบ ข ) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

( แบบ ค ) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2567ข้อมูล – นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริงจำกัด (มหาชน)
03/11/2566