IEC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

IEC จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม ชั้น 8 อาคารกอล์ฟวิว สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม คิดเป็นร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ผลมติที่ประชุมอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ