ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
30/01/2019ขอรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
08/01/2019แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IEC-W2 (F53-5)
18/12/2018ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559
18/12/2018สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14/12/2018แต่งตั้ง CFO
07/12/2018ประกาศกำหนดการ และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 11 ( ธันวาคม 2561)
29/11/2018การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
13/11/2018วันหยุดตามประเพณีนิยมประจำปี 2562
09/11/2018IEC แจ้งข่าว ก.ล.ต. สรุปแบบ 246-2
30/10/2018แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาของบริษัท

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 623,363,850 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 311,681,925.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 311,681,925.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -