ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
30/10/2018แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
29/10/2018แจ้งผลคำพิพากษาศาลฏีกาในคดีซื้อขายโครงการโรงงานเอทานอลที่จังหวัดระยองของบริษัทย่อย
23/10/2018แบบรายงานผลการขายของหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
03/10/2018แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IEC-W2 (F53-5)
21/09/2018การเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบน website ของบริษัท
21/09/2018กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทน
14/09/2018การจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)
10/09/2018ประกาศกำหนดการ และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 10 ( กันยายน 2561)
31/08/2018สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
31/08/2018ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 623,363,850 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 311,681,925.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 311,681,925.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -