ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
24/11/2022แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท(เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้) (รวมพาร์) กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
23/11/2022แจ้งการดำเนินการลดทุน และเพิ่มทุน(ปัดเศษ) จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท IEC เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2565
23/11/2022ประกาศลดทุนชำระแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
28/09/2022ข่าวสาร-มติกรรมการกำหนดการประชุม EGM 2565
17/05/2022ข่าว-แจ้งการย้ายที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท
29/04/2022ข่าว-มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18/03/2022กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11/11/2021ข่าวสาร-แจ้งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลาออก และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
22/07/2020ข่าวสาร - งบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 – 3 ปี 2562 และงบประจำปี 2562
12/04/2020การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บน website ของบริษัท

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 623,363,850 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 311,681,925.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 311,681,925.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -