ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
27/03/2020ส่งงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 – 3 ปี 2561 และงบประจำปี 2561
29/01/2020แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
08/01/2020ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
06/01/2020แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
11/12/2019กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
09/12/2019แจ้งส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560
20/11/2019การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
19/11/2019แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนและแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
19/11/2019แจ้งส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
10/07/2019ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 623,363,850 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 311,681,925.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 311,681,925.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -