ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ เรื่อง
2016-03-21กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, งดจ่ายเงินปันผล, ออกหุ้นเพิ่มทุน PP การออก IEC - W2 (แก้ไขเพิ่มเติม)เพิ่มเติม..
2016-03-18การขออนุมัติเพิ่มงบประมาณโครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเปื้อน จ.ระยอง (แก้ไขเพิ่มเติม)เพิ่มเติม..
2016-03-18การอนุมัติงบลงทุนโครงการให้เช่าระบบส่วนหน้า (Front-end System) สำหรับแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นเชื้อเพลิง(แก้ไขเพิ่มเติม)เพิ่มเติม..
2016-03-14กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, งดจ่ายเงินปันผล, ออกหุ้นเพิ่มทุน การเสนอขายหุ้น PP การออก IEC - W2เพิ่มเติม..
2016-03-14การขออนุมัติเพิ่มงบประมาณโครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเปื้อน จ.ระยองเพิ่มเติม..
2016-03-14การอนุมัติงบลงทุนโครงการให้เช่าระบบส่วนหน้า (Front-end System) สำหรับแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นเชื้อเพลิงเพิ่มเติม..
2016-02-29คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558เพิ่มเติม..
2016-02-29สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)เพิ่มเติม..
2016-02-17หุ้นเพิ่มทุนของ IEC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559เพิ่มเติม..
2016-02-15แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)เพิ่มเติม..

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศ TH0286A10Z08
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535 ต่างด้าว TH0286A10Z16
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน   NVDR TH0286010R13
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669   หุ้น 
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26   บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69   บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -