ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ เรื่อง
2019-05-27แจ้งการลาออกและแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพิ่มเติม..
2019-05-15การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บน website ของบริษัทเพิ่มเติม..
2019-05-02แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562เพิ่มเติม..
2019-04-29แจ้งการหยุดดำเนินการโครงการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจังหวัดระยองไว้ชั่วคราวเพิ่มเติม..
2019-04-29แจ้งการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัท จีเดค จำกัดเพิ่มเติม..
2019-04-17ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559เพิ่มเติม..
2019-04-10ประกาศกำหนดการ และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2) (ครั้งสุดท้าย)เพิ่มเติม..
2019-04-04แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IEC-W2 (F53-5)เพิ่มเติม..
2019-04-02ชี้แจงการสอบถามและการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการออก Warrant รุ่นใหม่เพื่อทดแทนให้แก่ผู้ถือ Warrant รุ่นเก่าที่ใกล้จะหมดอายุ และการปรับสิทธิ Warrant รุ่นเก่าเพิ่มเติม..
2019-04-01ชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2559เพิ่มเติม..

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศ TH0286A10Z08
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535 ต่างด้าว TH0286A10Z16
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน   NVDR TH0286010R13
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669   หุ้น 
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26   บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69   บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -