ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ เรื่อง
2018-04-02แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมเพิ่มเติม..
2018-03-22บริษัทย่อยลงทุนซื้อหุ้นสามัญบริษัท จีเดค จำกัด คืนจาก EGCO (แก้ไขเพิ่มเติม)เพิ่มเติม..
2018-03-21การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บน Website ของบริษัทเพิ่มเติม..
2018-03-16บริษัทย่อยลงทุนซื้อหุ้นสามัญบริษัท จีเดค จำกัด คืนจาก EGCOเพิ่มเติม..
2018-03-09กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561เพิ่มเติม..
2018-03-08ประกาศกำหนดการ และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 8 ( มีนาคม 2561)เพิ่มเติม..
2018-03-02แจ้งส่งงบการเงินงวดประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ล่าช้าเพิ่มเติม..
2018-02-28แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและการเพิ่มกรรมการบริษัทเพิ่มเติม..
2018-02-27การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการขายสิทธิเรียกร้องที่บริษัทฯมีอยู่กับบริษัทย่อยให้แก่บุคคลภายนอกเพิ่มเติม..
2018-02-12แจ้งฟ้องร้องเรียกเงินมัดจำในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มเติม..

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศ TH0286A10Z08
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535 ต่างด้าว TH0286A10Z16
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน   NVDR TH0286010R13
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669   หุ้น 
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26   บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69   บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -