ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ เรื่อง
2018-08-31สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)เพิ่มเติม..
2018-08-31ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559เพิ่มเติม..
2018-08-28ชี้แจงเหตุไฟไหม้บริเวณพื้นที่คัดแยกขยะของบริษัท จีเดค จำกัดเพิ่มเติม..
2018-08-21แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)เพิ่มเติม..
2018-08-17แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออกเพิ่มเติม..
2018-08-15แจ้งกรณีอดีตผู้บริหารได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งมูลละเมิดเอากับบริษัทย่อย อันเนื่องจากบริษัทย่อยได้ฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับอดีตผู้บริหารคนดังกล่าวเพิ่มเติม..
2018-08-15แจ้งส่งงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561 ล่าช้าเพิ่มเติม..
2018-08-15การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)เพิ่มเติม..
2018-08-09การจดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนกรรมการ (แก้ไข)เพิ่มเติม..
2018-08-08การจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติม..

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศ TH0286A10Z08
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535 ต่างด้าว TH0286A10Z16
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน   NVDR TH0286010R13
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669   หุ้น 
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26   บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69   บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -