ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ เรื่อง
2018-08-06ผลการพิจารณาอุทธรณ์การจดทะเบียนเพิ่มเติม..
2018-06-18การประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม..
2018-06-18แจ้งกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิให้บริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พศ.2535เพิ่มเติม..
2018-06-04ประกาศกำหนดการและราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 9 ( มิถุนายน 2561)เพิ่มเติม..
2018-05-22นายทะเบียนบริษัทมหาชนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนและการคืนเงินค่าจองหุ้นซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ (แก้ไขเพิ่มเติม)เพิ่มเติม..
2018-05-21นายทะเบียนบริษัทมหาชนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนและการคืนเงินค่าจองหุ้นซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเพิ่มเติม..
2018-05-14การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บน Website ของบริษัทเพิ่มเติม..
2018-05-02แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561เพิ่มเติม..
2018-04-04แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IEC-W2 (F53-5)เพิ่มเติม..
2018-04-02แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( F 24-1 )เพิ่มเติม..

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศ TH0286A10Z08
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535 ต่างด้าว TH0286A10Z16
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน   NVDR TH0286010R13
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669   หุ้น 
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26   บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69   บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -