ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ เรื่อง
2018-11-29การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม..
2018-11-13วันหยุดตามประเพณีนิยมประจำปี 2562เพิ่มเติม..
2018-10-30แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพิ่มเติม..
2018-10-29แจ้งผลคำพิพากษาศาลฏีกาในคดีซื้อขายโครงการโรงงานเอทานอลที่จังหวัดระยองของบริษัทย่อยเพิ่มเติม..
2018-10-23แบบรายงานผลการขายของหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)เพิ่มเติม..
2018-10-03แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IEC-W2 (F53-5)เพิ่มเติม..
2018-09-21การเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบน website ของบริษัทเพิ่มเติม..
2018-09-21กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนเพิ่มเติม..
2018-09-14การจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)เพิ่มเติม..
2018-09-10ประกาศกำหนดการ และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 10 ( กันยายน 2561)เพิ่มเติม..

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศ TH0286A10Z08
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535 ต่างด้าว TH0286A10Z16
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน   NVDR TH0286010R13
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669   หุ้น 
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26   บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69   บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -