ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ เรื่อง
2019-03-25ผลคดีฟ้องร้องเรียกเงินมัดจำในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มเติม..
2019-03-19วันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเติม..
2019-03-07การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บน Website ของบริษัทเพิ่มเติม..
2019-03-06ประกาศกำหนดการ และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 12 ( มีนาคม 2562)เพิ่มเติม..
2019-02-14กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562เพิ่มเติม..
2019-01-30ขอรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพิ่มเติม..
2019-01-08แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IEC-W2 (F53-5)เพิ่มเติม..
2018-12-18ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559เพิ่มเติม..
2018-12-18สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)เพิ่มเติม..
2018-12-14แต่งตั้ง CFOเพิ่มเติม..

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศ TH0286A10Z08
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535 ต่างด้าว TH0286A10Z16
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน   NVDR TH0286010R13
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669   หุ้น 
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26   บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69   บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -